Závazné obchodní podmínky pro zákazníky učňovské cukrárny SPV – středisko praktického vyučování, s.r.o.

1. Vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím specifikovaným v odst. 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.ucnovskacukrarna.cz.

1.2. Prodávajícím je obchodní společnost SPV – středisko praktického vyučování, s.r.o. se sídlem v Dánská 3279, Kročehlavy, 272 01, Kladno, IČO: 25607863, DIČ: CZ25607863, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku C 54398/MSPH Městský soud v Praze (dále jen jako „Prodávající“).

1.3. Právní vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek lze sjednat pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanovením sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

2. Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které kupující v rámci závazkového vztahu Prodávajícímu poskytne, se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

2.2. Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.3. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje zpracovával pro účely realizace kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Prodávající může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

2.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

3. Práva a povinnosti stran

3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, přičemž ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech doručování zboží v rámci území České republiky.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu a tento formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu požadovaného doručení zboží.

3.3.  Smluvní vztah (kupní smlouva) vzniká mezi Prodávajícím a kupujícím okamžikem doručení přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou formou.

3.4.  Uzavřením kupní smlouvy:

·         vzniká Prodávajícímu povinnost objednané výrobky v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami kupujícímu odevzdat.

·         vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží odebrat.

4. Ceny

4.1. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v momentě, kdy kupující učiní objednávku. Do té doby si prodávající vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předešlého upozornění.

5. Objednávání

5.1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

·         prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.ucnovskacukrarna.cz.

5.2. Objednávky prováděné v rámci elektronického obchodu jsou uskutečňovány prostřednictvím objednávkového formuláře.

5.3. Po odeslání objednávky Prodávajícímu se objednávka pro kupujícího stává závaznou. V případě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka odeslat, které je součástí objednávkového formuláře.

5.4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího.

6. Nákupní a dodací podmínky

6.1. Objednané zboží je možné si vyzvednout pouze v provozovně Prodávajícího: www.ucnovskacukrarna.cz/prodejny.

6.2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky a může odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupujícímu bude vrácená částka za poškozené zboží nebo neúplné zboží v plné výši.

7. Platební podmínky

7.1. Zakoupené zboží je možno uhradit:

·         platba bankovním převodem

·         platba expresním bankovním převodem

·         přes platební bránu on-line platební kartou

7.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

7.3. Zboží je nutné uhradit kupujícím nejpozději 48 hodin před dnem vyzvednutí objednávky, nestane-li se tak, prodávající je oprávněn objednávku zrušit.

8. Skladovací podmínky, reklamace

8.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat.

8.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně elektronickou nebo telefonní formou. U cukrářské výroby a studené kuchyně pak nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u něhož byly dodrženy skladovací podmínky, což je kupující povinen prokázat.

9. Změny v objednávce a zrušení objednávky

9.1. Objednávku nelze zrušit telefonicky, vyžaduje písemnou formu v podobě e-mailu.

9.2. Objednávky je možné zrušit nejpozději 48 hod před termínem vyzvednutí objednávky. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení celé hodnoty objednávky, a to do 14 dnů.

10. Nevyzvednutí / nepřevzetí objednávky

10.1. V případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků.

11. Informace o výrobcích

11.1. Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách www.ucnovskacukrarna.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 3. 4. 2022. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

12.2. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

·         Adresa pro písemné doručování: Dánská 3279, Kročehlavy, 272 01 Kladno

·         Adresa elektronické pošty: shop@ucnovskacukrarna.cz

12.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

12.4. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného nebo neúčinného ujednání.